3 класс. Урок №28 “ЦIердешнийн дожаршца хийцадалар”

https://youtu.be/Z8yRdzni-8E Урок №28 ЦIердешнийн дожаршца хийцадалар (легар).  (3 класс, хьехархо: Хожаева Эсет.Усмановна) Хазнашлахь хазна                                                                           Ненан мотт къоман. Ненан мотт мел беха, Къам дуьсу даха. Ткъа нагахь мотт шен лахь,...
Close